ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

. ชื่อโรงเรียน ถนอมศรีศึกษา ที่ตั้ง ๕๘ าบลเบตง าเภอเบตง จังหวัด ยะลา

สังกัดส านักง านคณะก รรมกา รกา รศึกษาเอกชน โทร ๐๗๓๒๓๑๒๑๒ โท รส าร๐๗๓๒๓๑๒๑๒

e-mail Thanomsri@gmail.com Website Thanomsri.ac.th .

. ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อพ.. ๒๕๐๕ .

. เปิดสอนระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .

. เนื้อที่ ไร่ ๒๔. ตารางวา

. เขตพื้นที่บริการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต .

. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนถนอมศรีศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ในสังกัดคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ..๒๕๐๕ ในที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๗ไร่ ๒๔.๙ตารางวา เลขที่ ๕๘ ถนนสุขยางค์ าบลเบตง าเภอเบตง จังหวัด ยะลา ๙๕๑๑๐ โดยมีนางถนอมศรี โพธิทัพพะ เป็นเจ้าของและผู้จัดการ นายอ านวยดวงภักดีเป็นครูใหญ่ ต่อมาปี การศึกษา๒๕๐๗ นางถนอมศรี โพธิทัพพะ ได้โอนกิจการโรงเรียนให้กับมิสซังราชบุรี โดยมีมุขนายกเปโตร คาเร็ตโต เป็นเจ้าของและบาทหลวงเซียงเก่ง มุ่ยเส็ง ารงต าแหน่งผู้แทนเจ้าของ ผู้จัดการและครูใหญ่บาทหลวงยอแซฟฟอร์ ลัซซินี่ เป็นอธิการ ในปีการศึกษา ๒๕๐๙ มุขนายกเปโตร คาเร็ตโต เจ้าของโรงเรียนได้ส่งซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ จากราชบุรีจ านวน รูปมาด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๒๐ ได้ขยายชั้นเรียนจากชั้น ประถมศึกษาปีที่ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ เป็นชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๗ ปีการศึกษา ๒๕๓๑ ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มจ านวน หลัง แทนอาคารเดิมในปีการศึกษา ๒๕๓๒ และมีพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๓๓ ครู ๔๔ คนนักเรียน ,๐๖๙ คนท าการสอนชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมปีที่ นักเรียนม.๓รุ่นแรก ๖๗ คน นางสาวประยงค์ศรี แย้มสุนทร ได้รับรางวัลชมเชยผู้บริหารดีเด่นจากคุรุสภา รับโล่จัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๓๗ นางสาวอารยา ภานุศรี เป็นผู้จัดการ มีนักเรียน ,๑๐๗ คน ครู คนได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาระดับจังหวัดและเขตการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ นางสาวสุดาพร สวนจิตต์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ มีครู

๔๖ คน นักเรียนทั้งหมด ,๐๗๐ คน ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่

ประจ าปี ๒๕๕๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ นางสาวอารยา ภานุศรี เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อ านวยการ

โรงเรียนและด าเนินงานของโรงเรียน มีครูจ านวน ๔๙ คน นักเรียน ๙๖๙ คน ได้มีพิธีเปิดห้องสมุดดิจิตอล เฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นางสาวอารยา ภานุศรี ารงต าแหน่งเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและ

ผู้อ านวยการโรงเรียน มีครูจ านวน ๔๕ คน และมีนักเรียน ๙๔๔ คน โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน

สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๕๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นางสาวอารยา ภานุศรี เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการโรงเรียน

มีซิสเตอร์ประไพ ทศไพสนธิ ดูแลฝุายโภชนาการ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๙๐๙ คน ครู ๔๖ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นางสาวอารยา ภานุศรี เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการโรงเรียน

มีซิสเตอร์วันเพ็ญ เชื้อรัมย์ ดูแลฝุายโภชนาการ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๘๖๘ คน ครู ๔๕ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นางสาวดารารัตน์ เพ่งพินิจ ารงต าแหน่ง เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ

และผู้อ านวยการโรงเรียนและด าเนินงานของโรงเรียน มีครูจ านวน ๔๗ คน และนักเรียน ๘๓๘ คน และรับครูสอน

ต่างชาติเพิ่ม คน เพื่อสอนโครงการ Intensive English Learning (IEL) ปรับเปลี่ยนแปูนบาสเป็นอะคิลิค

ปรับปรุงห้องพยาบาล ห้องน้ าระดับอนุบาลและระดับประถม

ปีการศึกษา 2557 นางสาวดารารัตน์ เพ่งพินิจ ารงต าแหน่ง เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ

และผู้อ านวยการโรงเรียนและด าเนินงานของโรงเรียน มีครูจ านวน 45 คน และจ านวนนักเรียน 816 คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นางสาวดารารัตน์ เพ่งพินิจ แต่งตั้งนางสาวชลอรัตน์ สวัสดี ารงต าแหน่งผู้จัดการ

โรงเรียนและดูแลฝุายโภชนาการ มีครูจ านวน ๔๕ คน และจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๘๓๓ คน

ปีการศึกษา 2559 นางสาวดารารัตน์ เพ่งพินิจ ารงต าแหน่ง เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ผู้อ านวยการ นางสาวชลอรัตน์ สวัสดี ารงต าแหน่งผู้จัดการโรงเรียนและดูแลฝุายโภชนาการ มีครูจ านวน ๔๕ คน

และจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 48 คน

ปีการศึกษา 2561 ดร.นรา นิยมไทย ารงต าแหน่ง เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ

ผู้อ านวยการโรงเรียน นางสาวสุภาพร ฤทธิปัญญา ดูแลฝุายโภชนาการ