โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดกิจกรรมScience & Math Camp ขึ้นเพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ และทักษะกระบวนการคิด คำนวณ ซึ่งเป็นความรู้สำคัญที่จะทำไปต่อยอดใช้ได้ในชีวิตประจำวัน