โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดกิจกรรมแข่งขัน ” IQ180+ Championship 2019 ” ขึ้นโดยสถาบันคณิตอัจฉริยะ IQGeniuz ร่วมกับโรงเรียนถนอมศรีศึกษา เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันทักษะด้านการคิดเลขเร็วให้กับนักเรียนและเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนให้มีประสิทธิผล