วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน และต้นไม้มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ นอกจากนี้ยังมีการมุทิตาจิตครูเกษียณอายุ ให้แก่ คุณครูคำนึงนิตย์ จันทร์แก้วแร่ เพื่อให้นักเรียนได้อำลาและแสดงความรักความกตัญญูต่อครูผู้ที่อบรมสั่งสอน