วันที่ 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้นเพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดยะลา ในการลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเลคทรอนิกส์ แทนการใช้ปากกากากบาทลงที่บัตร ซึ่งการใช้เครื่องลงคะแนน จะทำให้การลงคะแนนรวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และตัดปัญหาเรื่องบัตรเสียลงได้ และขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 “เด็กหญิงณิชานันทน์ เจริญพรพิสุทธิ”