วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว