วันที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาจัดวจนพิธีกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก ผู้เป็นบิดาและอาจารย์ของเยาวชน