นศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนถนอมศรีจัดงานวจนพิธีกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการจากไปของพระคุณเจ้าเปโตร คาเร็ตโต ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ของทุกปี และรำลึกถึงผู้มีพระคุณของคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์