คณะครูโรงเรียนถนอมศรีศึกษาร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19