วันที่ 25 – 30 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อเยี่ยมชมความสวยงามทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชาวภาคเหนือ