วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนถนอมศรีศึกษา ในการนี้เป็นโอกาสให้คณะผู้บริหารและคณะครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ถือเป็นความร่วมมือกันอันดีของโรงเรียนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้