วันที่ 28 ต.ค – 1 พ.ย 2562 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ได้จัดกิจกรรม ” ท้าให้อ่าน ” ซึ่งเป็นกิจกรรมสนุกสนานที่ให้นักเรียนแต่ละชั้นได้ช่วยกันตอบคำถาม จากที่ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน