วันที่ 10 กันยายน 2561 โรงเรียนถนอมศรีศึกษาได้ต้อนรับ คณะของสช. ส่วนกลางได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนถนอมศรีศึกษา